måndag 4 maj 2009

Skogsbruksplan, en komplettering

Idag var det fastighetsnämnd. Förutom det som ordförande Owe Nilsson (s) nämnde att Göteborg beslutat arrangera IFHP år 2012 och att vi under nästa sammanträde kommer att välja de representanter som skall resa till Berlin i septemerber, läs mer på http://www.ifhp.org

Så har vi enats om ett gemensamt yrkande från samtliga partier angående miljöanpassat byggande, i vilken jag hade med bl a en skrivning om aktivhus, dvs hus som bygger på passivhustekniken men även kan generera energi.

För övrigt lade jag ett omdiskuterat yttrande angående skogsbruksplan som du kan läsa nedan:
.......................................................................................................................................................


Yttrande, (mp) 2009-05-03
Fastighetsnämnden Ärende 27Angående upphandling av ny skogsbruksplan

Vi vill att skogarna i Göteborg skall skötas ur ett långsiktigt hållbart perspektiv. Vi anser att underlaget för upphandling av skogsbruksplan är i stort sett bra men bör kompletteras med att vi vill öka andelen områden där naturvården får stå i främsta rummet och där hyggesfria metoder för skogsskötsel används.

Den nya skogsbruksplanen av mångbrukstyp ska ha som mål att tydligt tillvara ta de naturvärden som finns. Detta innebär att den biologiska mångfalden ska bevaras och stärkas. Skogsbruksplanen ska utgöra ett instrument för att förbättra och förstärka naturvården i skogsmarkens förvaltning. Skogsbruksplanen ska säkerställa att områden avsätts långsiktig för naturvårdsändamål, dels genom fri utveckling, dels genom aktiv naturvårdande skötsel. Målet ska vara att öka arealen som är avsatta för naturvårdsändamål relativt sett den tidigare skogsbruksplanen.

I de skogsområden som berörs av planerad exploatering ska skogbruksplanen säkerställa att skogens skötsel anpassas efter de planer som finns för den framtida bebyggelsen. Detta för att säkerställa att värdefulla natur- och skogsområden kan bevaras som en del i den framtida närmiljö för boende eller arbetande inom området samt för att bevara värdefull biologisk mångfald.

Skogsbruket ska för övrigt kännetecknas av att många olika skogsskötselmetoder används. Skogsbruket ska vara skonsamt så skogens natur-, kultur- och upplevelsevärden varken skadas eller störs. Målet är att användningen av hyggesfria skogsskötselmetoder ska öka.
Tina Wallenius, (mp)

fredag 1 maj 2009

Relaxade på riktigt i Trädgårdsföreningen på Valborg

Igår var det valborgsmässoafton. För första gången besökte jag trädgårdsföreningen efter ett tips från Owe Nilsson, (s) ordförande i fastighetsnämnden. Det var späckat med folk i det varma vädret på eftermiddagen. Kan helgen börja bättre?